INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Tożsamość administratora

Administratorem danych osobowych w tym danych z monitoringu jest Ortho.pl Centrum Dentystyczno-Ortodontyczne s.c. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Buforowej 34. Kompletne dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej www.ortho.pl

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można kontaktować się poprzez e-mail: m.rochewicz@ortho.pl . Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania danych

Dane osobowe pozyskane z monitoringu są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia oraz kontroli i doskonalenia procesu obsługi pacjenta.
Pozostałe dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją usługi medycznej i
niezbędne do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych z nagrań monitoringu odbywa się ze na podstawie art. 6 ust. 1 f) ogólnego rozporządzenia o danych osobowych ( RODO) w związku z art. 22 2 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy, natomiast przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie pacjenta odbywa się na podstawie wyrażonej przez pacjenta zgody i są niezbędne do wykonania usługi w związku z art. 6 ust 1 pkt a) RODO.

Zakres przetwarzania danych

Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków
wynikających z przepisów prawa lub związanych z obsługą systemów informatycznych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie między lekarzami i technikami dentystycznymi pracującymi w placówce.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe z monitoringu będą przechowywane przez okres maksymalnie 3 miesięcy,
natomiast pozostałe dane przez cały okres realizacji usługi przez Ortho.pl, a następnie w celach archiwalnych zgodnie z terminami wynikającymi z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Prawa pacjenta

Dane osobowe zostały przekazane nam przez Państwa podczas procesu rejestracji podczas kontaktu bezpośredniego, telefonicznego lub przez pocztę. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lif f) RODO – niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.
Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych przez Ortho.pl Centrum Dentystyczno-Ortodontyczne s.c.. jednakże wiąże się to z uniemożliwieniem leczenia, ponieważ dane te są niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej. W przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy prawa, mogą Państwo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych. Zapewniamy, że przez cały okres przetwarzania, Państwa dane osobowe będą należycie zabezpieczone i poddane ochronie zgodnej z wymogami prawnymi. Nie będą upubliczniane, ani udostępniane podmiotom nieupoważnionym. Od początku prowadzenia działalności naszym priorytetem jest utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz ograniczenie zakresu ich wykorzystania, z przeznaczeniem wyłącznie do celów związanych ze świadczeniem usług stomatologicznych.

Ortho.pl ul. Buforowa 34, 52-131 Wrocław

Strona korzysta
z plików Cookies.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.