Zrób sobie zdjęcie ze Zgryzkiem i otrzymaj 10% rabatu na zabiegi!


Do wygrania nagroda główna – Wybielanie Prevdent o wartości 1500 zł!


Konkurs ważny w dniach 01.10.2022r – 31.10.2022r!

Nie czekaj i weź udział już dziś!

Regulamin dotyczy określenia warunków na jakich możliwy jest udział w konkursie „Uśmiechnij się do zgryzka”, w którym do wygrania jest wybielanie metodą Prevdent o wartości 1500 zł!

§ 1

WARUNKI OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie „Uśmiechnij się do zgryzka” organizowanym przez Organizatora na stronie https://www.instagram.com/ortho.pl/ oraz https://ortho.pl.
 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 4. Konkurs – niniejszy konkurs „Uśmiechnij się do zgryzka”.
 5. Zadanie konkursowe – zadanie, którego wypełnienie umożliwia udział w Konkursie.
 6. Uczestnik – osoba spełniająca warunki do wzięcia udziału w Konkursie.
 7. Organizator – Urszula Platt-Rochewicz, Adam Rochewicz działający w ramach spółki cywilnej pod nazwą Ortho.pl Centrum Dentystyczno-Ortodontyczne s.c. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Buforowej 34, NIP 8951437025.
 8. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin opublikowany na stronach www.ortho.pl w zakładce „dla pacjenta”.
 9. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 01.10. 2022 r., godziny 08:00, do dnia 31.10. 2022 r., godziny 20:00. Publikacja wyników nastąpi do 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu jeżeli nie jest możliwe dalsze prowadzenie Konkurs zgodnie z wymogami niniejszego Regulaminu.
 11. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 888 z późn. zm.).
 12. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem serwisu Instagram https://www.instagram.com.
 13. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na warunki Konkursu określone w niniejszym Regulaminie, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 14. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie dla celów niniejszego Konkursu tj. komunikacji Organizatora z Uczestnikiem i przekazania nagrody. Po przekazaniu nagrody zwycięzcom Konkursu dane osobowe Uczestników zostaną trwale usunięte, nie będą gromadzone, przetwarzane lub przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim. Podanie Organizatorowi danych osobowych jest dobrowolne.
 15. Poprzez przystąpienie do Konkursu, Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 2

UCZESTNICTWO W KONKURSIE I ZADANIE KONKURSOWE

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy na własnym profilu Instagram, należącym do Uczestnika, opublikować własne zdjęcie ze „Zgryzkiem”. Publikacja musi zawierać w opisie nazwę „#zgryzek” i mieć oznaczony profil https://www.instagram.com/ortho.pl/ poprzez użyty skrót „#ortho.pl”.
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i nieobowiązkowy. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które ukończyły, co najmniej 13 rok życia. Uczestnicy niepełnoletni (od 13 roku życia) mogą brać udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania na to zgody od swoich przedstawicieli ustawowych.
 3. Uczestnicy podający nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub zgłaszający do udziału inne osoby, nie otrzymają nagrody.
 4. Każdy z Uczestników ma prawo do podjęcia tylko jednej próby udziału w Konkursie. W przypadku wielokrotnej publikacji przez tę sama osobę uwzględniona zostanie tylko pierwsza rejestracja danego Uczestnika.
 5. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik taki zostanie wykluczony z Konkursu poprzez usunięcie jego publikacji i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.

§ 3

PRZEBIEG KONKURSU

 1. W celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu oraz w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”) w 2 osobowym składzie. Komisja konkursowa dokona wyboru Uczestnika uprawnionego do odebrania nagrody poprzez losowanie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostawców usług internetowych, za pośrednictwem których Uczestnicy biorą udział w Konkursie, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikami, możliwość dostępu Uczestników do portalu społecznościowego Instagram lub do profilu Organizatora na portalu społecznościowym Instagram, a także za indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, bądź ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do Internetu.
 3. W konkursie nie będą uwzględniane publikacje zawierające określenia lub zwroty powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe albo naruszające dobra osobiste lub prawa wyłącznie osób trzecich.

§ 4

NAGRODA

 1. W Konkursie przewidziana jest tylko jedna nagroda dla jednego Uczestnika.
 2. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. Nagroda nie podlega zamianie ani na gotówkę ani na inne usługi bądź produkty.
 3. Nagrodą w Konkursie jest wybielanie metodą Prevdent o wartości 1500 zł.
 4. Zwycięzca zostanie ogłoszony we wskazanym w § 1 ust. 4 terminie na portalu instagramowym https://www.instagram.com/ortho.pl/.
 5. Data wykorzystania nagrody zostanie ustalona indywidualnie ze zwycięzcą Konkursu, przy czym jej wykorzystanie nie może nastąpić później niż do dnia 31.10.2023r. Ustalenie daty wykorzystania nagrody nastąpi poprzez jedną z form kontaktu z Organizatorem określoną na stronie https://ortho.pl.
 6. W przypadku gdy zwycięzca Konkursu z przyczyn od siebie zależnych nie odbierze nagrody, w terminie o którym mowa w ust. 5 powyżej, traci prawo do nagrody.
 7. Miejscem wykorzystania nagrody jest Ortho.pl Centrum Dentystyczno-Ortodontyczne s.c. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Buforowej 34.
 8. Organizator Konkursu oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za niewydanie nagrody w przypadku nieprawidłowego podania danych osobowych przez Uczestnika, podania danych nieprawdziwych lub niepełnych w sposób uniemożliwiający przekazanie Uczestnikowi nagrody. W takim przypadku nagroda przepada na rzecz Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do wyłonienia innego zwycięzcy na to miejsce. Jeżeli po dacie rozstrzygnięcia Konkursu pojawią się okoliczności, w wyniku których odpadnie podstawa przyznania nagrody (np. otrzymanie dowodu oszustwa w Konkursie itp.) dany Uczestnik Konkursu traci nagrodę.
 9. Organizator może odmówić zwycięzcy wykorzystania nagrody w przypadku gdy stan zdrowia zwycięzcy, w tym stan jamy ustnej zwycięzcy nie pozwala na wykonanie zabiegu wybielania zębów.

§ 5

NAGRODA GWARANTOWANA

 1. Organizator zapewnia dla każdego z Uczestników Konkursu nagrodę gwarantowaną w postaci 10% (dziesięć) zniżki na wszystkie konsultacje specjalistyczne, zabiegi z zakresu stomatologii zachowawczej, zabiegi higienizacji i wybielania.
 2. Sposób wykorzystania nagrody gwarantowanej oraz zasady z tym związane określa odpowiednio § 4 powyżej.

§ 6

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Pytania i skargi oraz reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu należy kierować pod adres e-mail biuro@ortho.pl. Przyjmowanie reklamacji jednak następuje nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia zaistnienia stanu lub wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacja zgłoszona przez Uczestnika po upływie tego terminu nie będzie przez Organizatora rozpatrywana.
 2. Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie Uczestnik Konkursu.
 3. W temacie wiadomości należy dodać dopisek „Reklamacja Konkurs Uśmiechnij się do zgryzka”.
 4. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko Uczestnika oraz dokładny opis reklamacji.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty doręczenia wiadomości. Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie danej reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Decyzja Komisji Konkursowej zostanie przesłana Uczestnikowi e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji.
 6. Decyzja Komisji Konkursowej nie wyłącza uprawnienia Uczestnika do dochodzenia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej dla Organizatora.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania w placówce Organizatora, tj. od dnia 01.10.2022 r.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że zmiany nie będą pogarszać warunków uczestnictwa w Konkursie.
 3. Uczestnik oświadcza, że nadesłane Zadanie Konkursowe (materiały graficzne, filmowe, teksty) będzie wyłącznie jego autorstwa i nie będzie naruszać praw osób trzecich. Organizator nie odpowiada za naruszenie praw autorskich publikacji.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO – w związku z pozyskiwaniem od Państwa danych osobowych w postaci wizerunku informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urszula Platt-Rochewicz, Adam Rochewicz działający w ramach spółki cywilnej pod nazwą Ortho.pl Centrum Dentystyczno-Ortodontyczne s.c. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Buforowej 34, NIP 8951437025, adres e-mail biuro@ortho.pl.
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@ortho.pl.
 3. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. Państwa zgody, w związku z Konkursem „Uśmiechnij się do zgryzka”.
 4. Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w celach kontaktowych drogą elektroniczną i telefoniczną na potrzeby prowadzonego Konkursu, a także do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym także do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 5. Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: biuro@ortho.pl. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 6. Mając na uwadze powyższe przysługuje Państwu prawo do: ▪ uzyskania informacji czy Państwa dane są przez nas przetwarzane, a jeżeli tak również prawo do ich dostępu, ▪ prawo do sprostowania danych osobowych, w sytuacji gdy dane są nieprawidłowe, ▪ prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, ▪ prawo do ich usunięcia, ▪ prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, ▪ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania przez Państwa zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat od momentu udzielenia zgody.
 8. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.ortho.pl.

Ortho.pl ul. Buforowa 34, 52-131 Wrocław

Strona korzysta
z plików Cookies.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.