Informacje dla rodziców i pacjentów

 

Leczenie ortodontyczne polega na przywracaniu właściwego, fizjologicznego zwarcia między górną i dolną szczęką oraz na wyrównywaniu i właściwym ustawianiu zębów w łukach zębowych.

Do przesunięć międzyzębowych wykorzystuje się siły biomechaniczne wyzwalane pośrednio lub bezpośrednio przez aparat ortodontyczny. Aparat może oddziaływać na układ mięśniowy twarzy wzmacniając napięcie poszczególnych struktur i w ten sposób wpływać na wzajemne położenie szczęk, jak i działać bezpośrednio na zęby powodując ich przesunięcie. Ząb, na który działa stała siła ortodontyczna ulega przesunięciu. Dlatego w okolicy korzenia zęba powstają strefy przebudowy kostnej: odbudowy i resorbcji.

Tam, gdzie w wyniku działania sił ortodontycznych korzeń zęba zaczyna mocniej przywierać do wyrostka zębodołowego, dochodzi do resorbcji kości, a po przeciwnej stronie do jej odbudowy. Wykorzystując umiejętnie siły ortodontyczne możemy przesuwać zęby w pożądanym kierunku. Po to, aby przemieszczanie zębów przebiegało bez istotnych skutków ubocznych, cały proces musi być rozciągnięty w czasie. Krótkie czasy leczenia niosą ze sobą zagrożenia w postaci: niekontrolowanej, nadmiernej resorbcji kości, korzeni zębów oraz słabej stabilności uzyskanych efektów leczenia.
 

Im dłuższy czas leczenia, tym lepszy i bardziej trwały wynik leczenia.


Dlatego sugerowany przez nas czas leczenia jest kompromisem między potrzebami wynikającymi z zasad biomechaniki i fizjologii narządu żucia, a "wytrzymałością" pacjenta. W większości przypadków nie ma takiej mozliwości, żeby uzyskać dobry i stabilny wynik terapii ortodontycznej w czasie krótszym niż 12 miesięcy. Choć największe i najefektowniejsze zmiany w położeniu zębów uzyskuje się w pierwszych kilku lub kilkunastu miesiącach leczenia, to co najistotniejsze dla idealnego i stabilnego zgryzu osiąga się w drugiej i końcowej fazie leczenia.

Chcemy dać pacjentom uśmiech na całe życie, a nie tylko na kilka miesięcy po zdjęciu aparatu.

Należy dążyć do takiego finału leczenia, żeby aparat retencyjny noszony był tylko w nocy i tylko po to, aby wyhamować nieprawidłowe nawyki językowe i mięśniowe.
 

Ten akwedukt rzymski stoi od kilku tysięcy lat, dzięki idealnemu dopasowaniu poszczególnych elementów kamiennych, bez użycia zaprawy murarskiej.


Około 50% leczonych pacjentów wymaga usunięcia zdrowych, stałych zębów z przyczyn ortodontycznych. W większości przypadków można to określić przy planowaniu leczenia, czasami jednak, gdy wynik diagnostyki ortodontycznej nie jest jednoznaczny, próbujemy uniknąć ekstrakcji i decyzję o ewentualnych usunięciach zębów trzeba podjąć w trakcie leczenia.

W praktyce mamy do czynienia najczęściej z dwoma czynnikami powodującymi konieczność usuwania zębów.
1. Przedwczesna utrata zębów mlecznych (np. w wyniku próchnicy) i związany z tym niekontrolowany proces przesunięć zębowych, co w efekcie daje brak odpowiedniego miejsca na wyrzynające się zęby stałe.
2. Zgodnie ze znaną w medycynie zasadą - "Narząd nie używany ulega redukcji". Dotyczy to zarówno sytuacji, w których dzieci unikają gryzienia i żucia twardych pokarmów, hamując w ten sposób prawidłowy rozwój szczęk, co jest jednocześnie jedną z najczęstszych przyczyn wad zgryzu, jak i czynników w wymiarze "zmian ewolucyjnych". W rozwoju homo sapiens, w miarę postępu procesów cywilizacyjnych, a przede wszystkim w wyniku zmian zwyczajów żywieniowych na przestrzeni setek tysięcy lat, doszło do stopniowej redukcji wielkości szczęk przy zachowanej wielkości i ilości zębów.

Najczęściej usuwa się dwa lub cztery przedtrzonowce (czwórki lub piątki). Planując usunięcia zębów trzeba myśleć nie tylko o rozwiązaniu lokalnego zaburzenia dotyczącego paru zębów, ale o całym zgryzie, dbając o symetrię łuków zębowych. Dlatego usunięcie jednego zęba, często pociąga za sobą konieczność wyrównawczego usunięcia w szczęce przeciwstawnej lub po drugiej stronie łuku zębowego.


Bardzo ważnym czynnikiem, warunkującym sukces w leczeniu ortodontycznym jest motywacja pacjenta do leczenia. Od tego zależy 60% powodzenia leczenia. Właściwa higiena jamy ustnej, całodobowe noszenie zalecanych wyciągów elastycznych, wielogodzinne noszenie aparatu ruchomego, sumienne wykonywanie zaleconych przez prowadzącego ortodontę lub logopedę ćwiczeń językowych, regularne i systematyczne przychodzenie na wizyty - wszystko to są czynniki wskazujące na stopień motywacji pacjenta.

Zachowanie bardzo dobrej higieny jamy ustnej jest czynnikiem najistotniejszym. Pacjenci leczeni ortodontycznie muszą poświęcać znacznie więcej czasu na higienę jamy ustnej niż osoby nie leczone. Zęby, do których przymocowane są elementy aparatu ortodontycznego mają bardzo dużo miejsc, na których osadzają się resztki pokarmowe. Ponadto, płytka bakteryjna tworząca się w okolicy brzegów dziąsłowych szybko doprowadza do zapalenia dziąseł.

Mówiąc o właściwej higienie jamy ustnej mamy na myśli mycie zębów i masaż dziąseł. Zęby należy myć po każdym posiłku przez co najmniej 5 min. Zaczynamy mycie od ostatnich wyrzniętych trzonowców każdej ćwiartki łuku zębowego i kończymy na centralnych siekaczach. Staramy się myć każdy ząb osobno, zwracając szczególną uwagę na okolicę między zamkiem a brzegiem dziąsłowym. Myć zęby i masować dziąsła należy miękką szczotką, ruchem okrężnym skierowanym tak, jakby się chciało naciągnąć dziąsła na zęby. Pojawienie się krwi i (lub) bolesności przy masażu dziąseł świadczy najczęściej o istniejącym zapaleniu dziąseł. Wówczas należy zwiększyć dokładność i intensywność mycia tych bolesnych rejonów miękką szczoteczką do zębów.

W trakcie wizyt na specjalnie przygotowanym do tego stanowisku, uczymy pacjentów jak należy szczotkować zęby i masować dziąsła.


Podczas drugiego spotkania z pacjentem i rodzicami informujemy również o całkowitym koszcie leczenia.

Całkowity koszt leczenia określa sumę wydatków jakie poniesie pacjent w ciągu całego okresu leczenia. Zawarte są tu wszystkie opłaty związane z wizytami, konsultacjami, zdjęciami rtg., kosztami aparatów ruchomych i wszystkich elementów aparatów stałych oraz ewentualnych awarii. W związku z tym, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, możemy z jednym pacjentem spotykać się na wizytach nawet kilka razy w miesiącu, bez narażania go na dodatkowe koszty.

W odróżnieniu od gabinetów, w których pobiera się opłatę za sprzedaż aparatu na górne zęby, dolne zęby, łuku, itp., w Centrum Ortodontycznym przyjmując pieniądze z tytułu kosztów leczenia, bierzemy odpowiedzialność za wynik tego leczenia.